ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ทำขึ้นระหว่างบริษัท (ใส่ชื่อบริษัท) (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนรวมถึงผู้ที่มีการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ https://minicoffeemachine.com/ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ”) อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจะมีการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์นี้ และหากผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลัง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว สามารถยุติการเข้าชมและเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้ทันที

การใช้บริการเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา (คอนเทนต์) รูปภาพ เสียง โลโก้ดีไซน์ การออกแบบ ฐานข้อมูล ข้อมูลธุรกิจ ความลับทางการค้า รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ แก้ไข เผยแพร่ จัดแสดง แจกจ่าย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ ที่ยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัททั้งสิ้น

***ทั้งนี้สำหรับบางกรณีเนื้อหา (คอนเทนต์) และรูปภาพมีการนำข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Lazada เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงกันไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามได้ รวมทั้งจะไม่มีการแสดงความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการเชื่อมโยงดังกล่าว

บริษัทมีการจัดทำบทความที่มีเนื้อหาเป็นกลาง และได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำการรีวิวลงโฆษณาสำหรับการขายบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น Lazada และ Involve Asia โดยการโฆษณาดังกล่าวนำมาซึ่งการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมโยง ขอให้ผู้ใช้บริการศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นั้นๆ ที่ได้ทำการเชื่อมโยงไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก หากในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อให้เกิดความสูญหายหรือเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเรื่องเพื่อที่จะพิจารณาดังกล่าวเป็นกรณีๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทดังกล่าว ยังรวมไปถึงการไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดอันก่อเกิดจากการใช้บริการ การรับส่งข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ของบริษัท รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการปรับปรุง พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ, การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และอื่นๆ บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างต่อเนื่องทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการของเว็บไซต์